Επικοινωνία     Sitemap
Προφίλ Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Νέα Εργασία Εργαλεία
Νέα
Οδηγίες E9 2005

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕTOYΣ 2005

(ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

 

ΜΕΡΟΣ Α'

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα τους,   που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2005.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

 

Με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, συνυποβάλλεται και δήλωση στοιχείων ακινήτων (νέο έντυπο Ε9) που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005, στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης αυτής.

Προσοχή, ειδικά για το οικονομικό έτος 2005, υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισoδήματoς, έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία την 1-1-2005 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα, εκτός από τα πρoστατευόμενα μέλη των οποίων τα ακίνητα θα συμπεριληφθούν στη δήλωση του υπόχρεου τον οποίο βαρύνουν.

Διευκρινίζεται ότι, στο έντυπο Ε9 έτους 2005, δηλώνονται τα ακίνητα που έχει ο υπόχρεος την 1η Ιανουαρίου 2005, ανεξάρτητα από το αν αυτά παραμένουν στην κυριότητα του υπόχρεου σε δήλωση κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η δήλωση του Ε9 για εγγάμους, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο, σε ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

Στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), θα συνυποβάλλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, για κάθε έναν από αυτούς στο όνομα τους , εφόσον έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Προκειμένου για ανιόντες που είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα τέκνα του υπόχρεου δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση Ε9 υποχρεωτικά έντυπο Μ1 με φωτοτυπία της ταυτότητας για τη σύζυγο, για δε τα ανήλικα τέκνα απαιτείται μόνο πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της ταυτότητας για όσα έχουν. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. πριν την υποβολή της δήλωσης Ε9, μπορούν να προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, υποχρέωση για δήλωση των ακινήτων έχει ο κηδεμόνας της, ο οποίος θα συνυποβάλλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομιάς.

Έτσι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) έχει:

•  Κάθε άγαμο φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα .

•  Ο έγγαμος φορολογούμενος για τα δικά του ακίνητα, της συζύγου του και των προστατευόμενων τέκνων τους (σε ενιαίο έντυπο).

•  Ο υπόχρεος σε δήλωση για λογαριασμό των ανιόντων, καθώς και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (σε ξεχωριστό έντυπο).

•  Κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα .

•  Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς (σε ξεχωριστό έντυπο).

 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέχρι 31-12-2004, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους, δεν θα συνυποβληθεί και το έντυπο Ε9 , έστω και αν ο αποβιώσας κατά το χρόνο που ζούσε είχε στην κυριότητά του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά, θα συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί είτε από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους, αν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη είτε από τους εκ διαθήκης κληρονόμους αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη, κατά το ποσοστό τους.

 

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005

 

Όλα τα ακίνητα, που υπάρχουν την 1 η Ιανουαρίου 2005 και αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά, χρησικτησία κλπ. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας.

  Για τις ανάγκες συμπλήρωσης του συγκεκριμένου εντύπου τα ακίνητα θεωρούνται, ότι ανήκουν στον υπόχρεο:

1. Από την ημέρα έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στις περιπτώσεις:

•  δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

•  δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω συμπληρώσεως των όρων τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας).

2. Από την ημέρα σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε μεταβίβαση ακινήτου που διενεργείται κατόπιν αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού.

3. Από την ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου στις λοιπές περιπτώσεις (αγορά, δωρεά, γονική παροχή κλπ.). Σε περιπτώσεις συμβολαίων με αίρεση, υπόχρεος για να δηλώσει το ακίνητο είναι:

•  ο αγοραστής, σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης.

•  ο πωλητής σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης.

4. Σε περίπτωση που εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και παρέδωσε τη χρήση του ακινήτου σε αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή Ε9  είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Αν η ημερομηνία παράδοσης αναγράφεται στο προσύμφωνο, δεν απαιτείται χωριστή πράξη παράδοσης.

Όταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2004, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.

5. Στις περιπτώσεις επίδικων ακινήτων υπόχρεος σε δήλωση είναι ο νομέας τους.

6. Στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων, υπόχρεοι για να δηλώσουν τα ακίνητα είναι:

•  Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2004.

•  Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2004.

•  Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος έχει συμβεί μέχρι 31-12-2004.

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

Στον πίνακα αυτό ο υπόχρεος θα αναγράψει ευδιάκριτα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα πιο κάτω:

 

Προς τη Δ.Ο.Υ. ………… ..

Να αναγραφεί η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Να αναγραφεί ευδιάκριτα ο αριθμός του φορολογικού Μητρώου.

Τονίζεται ότι από το έτος 1997, όλοι οι κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται στην λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Διευκρινίζεται ότι, όπου συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ., δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας.

 

Στοιχεία Υπόχρεου

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του υπόχρεου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση του Α.Φ.Μ.

Στοιχεία της συζύγου

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συζύγου, σε περίπτωση έγγαμου υπόχρεου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση του Α.Φ.Μ.

Στοιχεία τέκνων

Να συμπληρωθούν με τα στοιχεία των τέκνων του υπόχρεου και της συζύγου, εφόσον τους βαρύνουν σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Τονίζεται ότι , θα αναγραφούν μόνο τα τέκνα τα οποία έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

Στοιχεία εκπροσώπου ή αντικλήτου

Να γραφούν τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή κλπ.).

Παρατηρήσεις φορολογουμένου

Σημειώνεται οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνιση, που αφορά το Ε9 (π.χ. ότι το δηλούμενο ακίνητο είναι επίδικο).

 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

 

Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Σε κάθε γραμμή θα αναγράφεται μια ενιαία ιδιοκτησία (κτίσματα και οικόπεδο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!    Για τα διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία δεν αναγράφεται το οικόπεδο.

• Επί ενιαίας ιδιοκτησίας σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ημιτελή κτίσματα θα αναγράφονται σε άλλη σειρά.

• Κτίσματα διαφορετικής χρήσης επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφονται σε χωριστές γραμμές, ενώ η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. ΜΟΝΟ στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και η ΣΤΗΛΗ συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο (ΣΤΗΛΗ 22).

 

Συγκεκριμένα:

 

ΣΤΗΛΗ 1:     Η ΣΤΗΛΗ αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

ΣΤΗΛΗ 2:      Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του ακινήτου.

ΣΤΗΛΗ 3:      Αναγράψτε το νομό που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 4:      Αναγράψτε το δήμο και το δημοτικό διαμέρισμα ή την κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 5:     Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό που βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αναγράφονται τα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου.

ΣΤΗΛΕΣ 6:    Σημειώστε Χ στην αντίστοιχη ΣΤΗΛΗ Π (Πρόσοψη) της οδού ή των οδών που το ακίνητο έχει πρόσοψη ή προσόψεις, αφού πρώτα σημειώσετε τις ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει (στήλες 5 και 7). Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

Προσόψεις ακινήτου   θεωρούνται, οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδα, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

Παράδειγμα: Διαμέρισμα πολυκατοικίας έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ενώ η είσοδος στις πολυκατοικίας είναι επί της οδού Σεβαστουπόλεως. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

ΣΤΗΛΕΣ 7:    Αναγράψτε τους υπόλοιπους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το ακίνητο, όπου αυτό είναι δυνατό.

ΣΤΗΛΗ 8:     Αναγράψτε τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) που βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον δεν υπάρχουν ονόματα δρόμων που το περικλείουν (στην περίπτωση αυτή αναγράφεται ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου που υπάρχει στον τίτλο ιδιοκτησίας του).

ΣΤΗΛΗ 9:      Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

 

ΚΩΔ. 1: Κατοικία - Διαμέρισμα (πλην μονοκατοικίας), μετά των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής, αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα συγκεκριμένου κτιρίου.

ΚΩΔ. 2: Μονοκατοικία.

Μονοκατοικία είναι, το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.), η οποία μπορεί να είναι σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους.

Δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

α. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1 ο όροφο κατοικία.

β. Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο διαμέρισμα.

γ. Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο διαμέρισμα.

Τα πιο πάνω ισχύουν, ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί   πράξη  σύστασης        οριζόντιας ιδιοκτησίας.

ΚΩΔ. 3: Επαγγελματική στέγη , δηλ. καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές καθώς και βιοτεχνίες που στερούνται σχετικής οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας.

ΚΩΔ. 4: Οικόπεδο (όταν το οικόπεδο αναγράφεται σε ενιαία γραμμή με υπάρχον κτίσμα ως κατηγορία ακινήτου αναγράφεται ο κωδικός του κτίσματος).

ΚΩΔ. 5: Γεωργικά κτίρια, Κτηνοτροφικά κτίρια και Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Γεωργικά θεωρούνται τα κτίρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα.

Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτίρια που στεγάζουν ζώα.

Αποθήκες θεωρούνται οι αποθηκευτικοί χώροι οποιουδήποτε μεγέθους, όχι όμως και χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα που υπάγονται στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια.

ΚΩΔ. 6: Θέσεις στάθμευσης, που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

ΚΩΔ. 7: Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών (από τις κατά τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές Υπηρεσίες).

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 8: Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης (από τις κατά τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές Υπηρεσίες).

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 9: Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις , δηλ. ξενοδοχεία, μοτέλ, μπαγκαλόους, ξενώνες και κάμπινγκ για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 10: Εκπαιδευτήρια , για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).  

ΚΩΔ. 11: Αθλητικές εγκαταστάσεις δηλ. γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά κέντρα άθλησης, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

ΚΩΔ. 12:  Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. μουσεία, ιεροί ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων - συναυλιών-εκθεσιακών κέντρων κ.λπ. (το είδος του κτιρίου πρέπει να προσδιορίζεται στην οικοδομική άδεια).

ΚΩΔ. 13:  Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

ΣΤΗΛΗ 10:  Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας ειδικών συνθηκών που ανήκει το ακίνητο, σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔ. 1: Κτίσματα ή οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

ΚΩΔ. 2:  Διατηρητέο κτίσμα, εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική πράξη, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν έχει ανακληθεί.

ΚΩΔ. 3: Δεσμευμένο ακίνητο λόγω - αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο που τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

ΚΩΔ. 4:  Οικόπεδο το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί.

ΚΩΔ. 5:  Οικόπεδο το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί.

ΚΩΔ.99:  Κτίσμα, υπό ανέγερση.

 

ΣΤΗΛΗ 11:  Αναγράψτε τον κωδικό του ορόφου του ακινήτου κατά περίπτωση ως εξής:

ΚΩΔ. Υ:   Υπόγειο.

ΚΩΔ. 0:   Ισόγειο.

ΚΩΔ. 1:  1ος όροφος.

ΚΩΔ. 2: 2ος όροφος.   

ΚΩΔ. 3: 3ος όροφος.   

ΚΩΔ. 4:   4ος όροφος κ.λπ.       

Σε περίπτωση που έχουμε μεζονέτα, στη ΣΤΗΛΗ 12 αναγράφεται το σύνολο των τ.μ. της μεζονέτας σε μια σειρά και στη ΣΤΗΛΗ του ορόφου αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου. 

Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησής, για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.  

ΣΤΗΛΗ 12:  Αναγράψτε την επιφάνεια των κυρίων χώρων του κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα. Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 13:  Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των βοηθητικών χώρων. Βοηθητικοί χώροι θεωρούνται τα πάσης φύσεως ανεξάρτητα κτίσματα που βρίσκονται στον ακάλυπτο ή στον υπόγειο χώρο π.χ. αποθήκες, πλυσταριά, κλειστοί χώροι στάθμευσης, πατάρι κ.λπ.

Αν όμως αυτοί είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (αν έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου), αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

Οι χώροι στάθμευσης σε πυλωτή αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα του ακινήτου.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο          δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 14:  Αναγράψτε το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της.      

Ά δεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας.

Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράψτε το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση . αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο).

Σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα κτισμάτων με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

ΣΤΗΛΗ 15:    Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

ΚΩΔ. 1:   Πλήρης κυριότητα.

ΚΩΔ. 2:   Ψιλή κυριότητα.

ΚΩΔ. 3:   Επικαρπία ή οίκηση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 16:  Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%), που αναλογεί στο κτίσμα.

Πρoσoχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 17:  Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 18:  Αναγράψτε την επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 19: Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

                                                  ΚΩΔ. 1: πλήρης κυριότητα.

                                                  ΚΩΔ, 2: ψιλή κυριότητα.

                                                  ΚΩΔ. 3: επικαρπία ή οίκηση.

                   Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 20:  Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που σας αναλογεί στο οικόπεδο.

                   Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι   σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 21:  Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

 

ΣΤΗΛΗ 22: Στη ΣΤΗΛΗ αυτή αναγράφεται η συνολική επιφάνεια (σε τετραγωνικά μέτρα με δύο δεκαδικά ψηφία) για κτίσματα διαφορετικής χρήσης επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Τα κτίσματα αναγράφονται σε χωριστές γραμμές, η επιφάνεια δε του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο π.χ. επί οικοπέδου 500 τ.μ. στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχει στο ισόγειο κατάστημα 100 τ.μ. και στον 1 ο όροφο οικία 100 τ.μ., χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σε μία γραμμή θα αναγραφεί η επιφάνεια, το είδος του εμπράγματου δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καταστήματος και στη συνέχεια θα αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου και στη ΣΤΗΛΗ 22 θα αναγραφεί το άθροισμα των κτισμάτων που υπάρχουν, στο οικόπεδο δηλ. 100+100=200 τ.μ. Η οικία θα αναγραφεί σε ξεχωριστή γραμμή χωρίς να αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου.

ΣΤΗΛΗ 23:  Στην ΣΤΗΛΗ αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως αυτός είναι εκτυπωμένος δίπλα από το όνομά του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 24:  Αναγράψτε αντίστοιχα:

ΚΩΔ. 1: Για δήλωση νέου ακινήτου.

ΚΩΔ. 2: Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου,

που έχει δηλωθεί.

ΚΩΔ. 3: Όταν διαγράφεται ακίνητο.

Προσοχή! Η ΣΤΗΛΗ 23 συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών   δηλώσεων Ε9 έτους 2005 (σε αρχική δήλωση δεν συμπληρώνεται).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκύριου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

Στον πίνακα 2 στην έννοια του αγροτεμαχίου, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα, εκτάσεις, που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού.

Τα κτίσματα όλων των κατηγοριών των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών, καταχωρούνται στον πίνακα 1 και αναγράφονται στην ΣΤΗΛΗ 9 με τον αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας που ανήκουν ενώ τα γήπεδα – εκτάσεις αυτών των ακινήτων στον πίνακα 2, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή αρδευόμενη έκταση, δασική έκταση, μεταλλευτική έκταση κλπ.

Συγκεκριμένα:

ΣΤΗΛΗ 1: Η ΣΤΗΛΗ αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

ΣΤΗΛΗ 2: Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του αγροτεμαχίου.

ΣΤΗΛΗ 3: Αναγράψτε το νομό που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 4: Αναγράψτε το δήμο και το δημοτικό διαμέρισμα ή την

                    κοινότητα που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 5: Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό ή τη θέση που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 6: Αναγράψτε το κωδικό της κατηγορίας πρόσοψης σε οδό, ως ακολούθως:

               ΚΩΔ. 1: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Εθνική ή Επαρχιακή Οδό.

                ΚΩΔ. 2: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Δημοτική ή Κοινοτική Οδό ή         κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.

                ΚΩΔ. 3: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Αγροτική ή Ιδιωτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας.

               ΚΩΔ. 4: Όταν το αγροτεμάχιο είναι τυφλό.

ΣΤΗΛΗ 7: Αναγράψτε τα μέτρα που απέχει το αγροτεμάχιο από τη θάλασσα, εφόσον η απόσταση    αυτή είναι μικρότερη των 800 μέτρων.

ΣΤΗΛΗ 8: Σημειώστε Χ, εφόσον το αγροτεμάχιο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο.

ΣΤΗΛΗ 9: Σημειώστε Χ, αν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο.

ΣΤΗΛΕΣ 10-16: Αναγράψτε την επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένη στις κατηγορίες που αναφέρονται στις στήλες.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 17: Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στο αγροτεμάχιο.

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 18: Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

                      ΚΩΔ. 1: πλήρης κυριότητα.

                      ΚΩΔ. 2: ψιλή κυριότητα.

                      ΚΩΔ. 3: επικαρπία ή οίκηση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου αγροτεμαχίου,  σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 19: Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που σας αναλογεί στο αγροτεμάχιο.

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 20:  Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 21:  Στην ΣΤΗΛΗ αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, όπως αυτός είναι εκτυπωμένος δίπλα από το όνομά του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 22:   Αναγράψτε αντίστοιχα:

                     ΚΩΔ. 1: Για δήλωση νέου αγροτεμαχίου.

                     ΚΩΔ. 2: Όταν μεταβάλλονται στοιχεία αγροτεμαχίου, που έχει δηλωθεί.

ΚΩΔ. 3: Όταν διαγράφεται αγροτεμάχιο.

Προσοχή! Η ΣΤΗΛΗ 23 συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών   δηλώσεων Ε9 έτους 2005. Σε αρχική δήλωση δεν συμπληρώνεται.

 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκύριου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ EΠΙΛΟΓH.